پیام مدیر عامل
 

(به نام خدا) شركت شهركهاي صنعتي استان همدان با 35 سال سابقه در ايجاد شهركها و نواحي صنعتي توانسته است بستري مناسب جهت استقرار صنايع مختلف و سرمايه گذاري و اشتغال در 30 شهرك و ناحيه صنعتي استان همدان را فراهم نمايد. شهرك فناوري , منطقه ويژه اقتصادي جهان آباد و منطقه ويژه استقرار صنايع مبتني بر فناوري هاي برتر در جوار قطب هاي علمي و صنعتي استان با شرايطي استثنائي اعم از مجاورت آزاد راه كربلا , راه آهن غرب كشور و زير ساخت هاي مناسب , خدمتي مضاعف جهت تامين زير ساختهاي سرمايه گذاري و ايجاد ارزش افزوده را فراهم نموده است. پرسنل خدوم اين شركت با استفاده از تمامي ظرفيت در حمايت از صنايع كوچك و متوسط در تمامي نقاط استان پذيراي سرمايه گذاري بخش صنعت خواهند بود.