جزییات مناقصه/مزایده
 

آگهي مناقصه عمومي -روزنامه هگمتانه

استان:‌
شماره آگهی :‌7562
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي همدان
معاونت :‌
شروع مناقصه :‌98/5/17
پایان مناقصه :‌98/6/16