جزییات مناقصه/مزایده
 

آگهي مناقصه عمومي

استان:‌
شماره آگهی :‌4344
مناقصه گزار:‌شركت شهركهاي صنعتي
معاونت :‌
شروع مناقصه :‌1398/04/05
پایان مناقصه :‌1398/05/04

شرح اگهی

Base642KLar9mH2Yog2YXZhtin2YLYtdmHINi52YXZiNmF2Yo=